The Cook Stays

Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden - NEDERLANDS

Artikel 0: Aansprakelijkheid

Door het openen, gebruiken of kopen van goederen op TheCookStays.com bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat u voldoet aan de lokale regelgeving betreffende alcoholische dranken in uw thuisland. The Cook Stays - TasteTank BVBA is niet aansprakelijk voor eventuele niet-naleving van deze regelgeving door gebruikers.

Artikel 1: e-commerce

Online kopers hebben het recht om binnen 3 dagen na de levering van het product aan The Cook Stays - TasteTank BVBA te melden dat zij de aankoop willen herroepen. Dit geldt op voorwaarde dat de goederen in hun originele staat en op kosten van de koper naar het opgegeven adres worden teruggestuurd.

Artikel 2: Algemene Bepalingen

TheCookStays.com - TasteTank BVBA biedt wijnen en culinaire producten aan via e-commerce. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle via deze platforms gedane aankopen. Klanten accepteren dat deze Voorwaarden voorrang hebben op eventuele andere (aankoop)voorwaarden.

Artikel 3: Prijs

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere toepasselijke belastingen. Eventuele extra kosten voor transport, boeking of administratie worden apart vermeld. De vermelde prijs geldt alleen voor de artikelen zoals letterlijk omschreven; de bijbehorende foto's zijn louter ter illustratie.

Artikel 4: Online Aankopen

Klanten kunnen artikelen zowel online als in de fysieke winkel kopen. De aankoop is definitief zodra de klant een bevestigingsmail ontvangt en de betaling bij TasteTank BVBA is binnengekomen. Specificaties betreffende levering, betalingsmethoden en bestelvoorwaarden worden vermeld.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van TasteTank BVBA tot volledige betaling, maar het risico van verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf het moment van levering.

Artikel 6: Sancties bij Niet-betaling

Bij niet-betaling of te late betaling kan TasteTank BVBA rente en een forfaitaire schadevergoeding in rekening brengen, zoals omschreven in deze voorwaarden.

Artikel 7: Klachten

Elk zichtbaar probleem met of kwalitatief tekort van een artikel, of andere tekortkomingen bij de levering, moeten binnen 24 uur na ontvangst gemeld worden.

Artikel 8: Garantie

A. De consumentenrechten worden beschermd onder relevante consumentenbeschermingswetten. B. Om aanspraak te maken op garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Defecten moeten binnen een vastgestelde termijn worden gemeld.

Artikel 9: Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht om hun online aankoop binnen 14 dagen na levering te herroepen, onder bepaalde voorwaarden.

Artikel 10: Privacy

Klantgegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor specifieke doeleinden. Details over datagebruik, rechten en het cookiebeleid worden verstrekt.

Artikel 11: Nadelige Geldigheid - Niet-Afstand

Ongeldigheid van een deel van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige delen niet aan. Het niet uitoefenen van een recht door TasteTank BVBA betekent geen afstand van dat recht.

Artikel 12: Bewijs

Elektronische communicatie wordt aanvaard als bewijsmiddel.

Artikel 13: Toepasselijk recht - Jurisdictie

Het Belgische recht is van toepassing. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Artikel 14: Wijzigingen van de Voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn bindend bij aankoop.

 

General terms and conditions - ENGLISH

Article 0: Liability

When accessing, using, or purchasing goods from TheCookStays.com, you acknowledge that you are over 18 years old and comply with local regulations regarding alcoholic beverages in your resident country. The Cook Stays - TasteTank BVBA is not liable for any non-compliance by users with these regulations.

Article 1: eCommerce

Online purchasers have the right to notify The Cook Stays - TasteTank BVBA of their intention to withdraw from the purchase within 3 days from the day following the product's delivery. This is applicable provided the goods are returned in their original state at the buyer's expense to the specified address.

Article 2: General Provisions

TheCookStays.com - TasteTank BVBA offers wines and culinary products online. These Terms apply to all purchases made via these platforms. By ordering, customers agree that these Terms override any other conditions.

Article 3: Price

All prices include VAT and other applicable taxes. Any additional transport, booking, or administrative costs will be stated separately. The price description applies only to items as specifically mentioned and not to any decorative elements in photos.

Article 4: Online Purchases

Purchases can be made online or in-store. The sale is confirmed when the customer receives a confirmation email and payment is received. Delivery details, payment methods, and order requirements are specified.

Article 5: Retention of Title

Goods remain the property of The Cook Stays - TasteTank BVBA until fully paid for but the risk transfers to the customer upon delivery.

Article 6: Penalties for Non-payment

In case of non-payment, The Cook Stays -  TasteTank BVBA may charge interest and a fixed compensation fee as detailed.

Article 7: Complaints

Any delivery issues must be reported within 24 hours of receipt.

Article 8: Guarantee

a. Consumer rights are protected under relevant consumer protection laws.

b. Warranty claims require proof of purchase and must be reported within a set period.

Article 9: Right of Withdrawal

Consumers can withdraw from online purchases within 14 days following delivery, under certain conditions.

Article 10: Privacy

Customer information is confidential and used only for specific purposes. Details on data usage, rights, and cookie policy are provided.

Article 11: Adverse Validity - Non-waiver

Invalidity of any part of these Terms doesn't affect the rest. Non-enforcement of any right doesn't constitute a waiver of that right.

Article 12: Evidence

Electronic communications are acceptable as evidence.

Article 13: Applicable Law - Jurisdiction

Belgian law applies. Disputes fall under the jurisdiction of the Antwerp courts.

Article 14: Amendments to the Conditions

These Terms may be amended without notice and are binding upon purchase.