The Cook Stays 

Privacy policy

ENGLISH VERSION - CLICK HERE

Privacybeleid en naleving van de AVG Laatste update: 11 januari 2024

Invoering

Bij The Cook Stays doen we er alles aan om uw privacy te beschermen. Dit beleid schetst hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens om u de best mogelijke winkelervaring te bieden.

Gegevensverzameling en -gebruik

Wanneer u bij ons bestelt, verzamelen wij de volgende informatie voor orderverwerking, facturering en klantenondersteuning:

E-mailadres
Categorie gebruikersprofiel
Familienaam en voornaam
Postadres(sen)
Land van verblijf
Bedrijfsgegevens (voor professionele klanten)


Wij gebruiken deze informatie om uw bestelling uit te voeren, betalingen te verwerken en met u te communiceren over uw bestelling. Als er problemen zijn met uw bestelling, gebruiken we uw contactgegevens om contact met u op te nemen.

Gegevensverwerkers van derden

Wij werken met vertrouwde dienstverleners die ons helpen onze diensten te leveren. Denk hierbij aan cloudgebaseerde web- en boekhoudapplicaties, marketingpartners en Google Analytics. Al onze partners voldoen aan de AVG en ons beleid inzake gegevensverwerking.

Wettelijke verplichtingen

Af en toe kunnen we verplicht zijn om uw gegevens te delen met juridische autoriteiten, zoals de Internal Revenue Services. Naast deze wettelijke verplichtingen worden uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming met derden gedeeld.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. U kunt uw browser configureren om cookies te weigeren, maar dit kan uw vermogen beperken om bepaalde functies op onze site te gebruiken.

Veiligheids maatregelen

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken robuuste beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging van uw gegevens te voorkomen.

Dataretentie

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door de wet.

Jou rechten

Onder de AVG heeft u recht op toegang, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor eventuele verzoeken of vragen kunt u contact met ons opnemen via jarl@thecookstays.com.

Internationale gegevensoverdrachten

Als we gegevens buiten de EU overdragen, zorgen we ervoor dat de overdracht voldoet aan de eisen van de AVG.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele belangrijke wijzigingen en de datum 'Laatste update' bovenaan dit beleid bijwerken.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via jarl@thecookstays.com.

Leeftijds verificatie

Omdat we te maken hebben met alcoholische dranken, eisen we van gebruikers dat ze verifiëren dat ze de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie in hun land hebben bereikt.

The Cook Stays

 Privacy Policy & GDPR Compliance Latest Update: 11th of January 2024

Introduction

At The Cook Stays, we are committed to protecting your privacy. This policy outlines how we handle your personal information to provide you with the best possible shopping experience.

Data Collection and Use

When you order from us, we collect the following information for order processing, billing, and customer support purposes:

  • Email address
  • User profile category
  • Family name and first name
  • Postal address(es)
  • Country of residence
  • Company name (for professional customers)

We use this information to fulfill your order, process payments, and communicate with you about your order. If there are any issues with your order, we'll use your contact information to get in touch.

Third-Party Data Processors

We work with trusted service providers who help us deliver our services. These include cloud-based web and accountancy applications, marketing partners, and Google Analytics. All our partners comply with GDPR and our data processing policies.

Legal Obligations

Occasionally, we might be required to share your data with legal authorities, like the Internal Revenue Services. Apart from these legal obligations, your data is not shared with third parties without your explicit consent.

Cookies

Our website uses cookies to enhance user experience. Cookies are small text files stored on your device. You can configure your browser to refuse cookies, but this might limit your ability to use certain features on our site.

Security Measures

We are committed to protecting your personal data. We use robust security measures to prevent unauthorized access, disclosure, or alteration of your information.

Data Retention

Your personal data is retained only as long as necessary for the purposes for which it was collected or as required by law.

Your Rights

Under GDPR, you have the right to access, correct, delete your personal data, and the right to data portability. For any requests or questions, please contact us at [contact details].

International Data Transfers

If we transfer data outside the EU, we ensure that the transfer complies with GDPR requirements.

Changes to Our Privacy Policy

We may update this policy from time to time. We will notify you of any significant changes and update the "Latest Update" date at the top of this policy.

Contact Us

If you have any questions about this policy, please contact our Data Protection Officer at jarl@thecookstays.com or

Age Verification

Since we deal with alcoholic beverages, we require users to verify that they are over the legal drinking age in their country.

Yours truly.

The Cook Stays